other languages:

VeximChemicals

O NAS

Vexim s.r.l. ma siedzibê we W³oszech. Nasze rynki znajduj¹ siê zarówno w Europie Wschodniej jak i Po³udniowej, gdzie dostarczamy chemikalia dla przemys³u.

Naszym d¹¿eniem jest zadowolenie klientów osi¹gniête dziêki korzystnym cenom na dostarczane przez nas chemikalia pocz¹wszy od produktów dla przemys³u farmaceutycznego, a¿ po dodatki do produkcji ¿ywnoœci, rozpuszczalniki, pigmenty i nawozy sztuczne.
Mo¿liwoœæ dostarczenia tanich i cechuj¹cych siê wysok¹ jakoœci¹ wyrobów czyni nas korzystnym partnerem dla ma³ych i œrednich odbiorców z ca³ego œwiata.

Oczekujemy na zapytania ofertowe nawet w sprawie chemikaliów, które s¹ trudno dostêpne na rynku. Prosimy
o kontakt w sprawie Pañstwa potrzeb.
 


Cap.Sociale Eur 10.000,00 i.v.- VAT N./P. IVA: 01028560314 - Company registration in Gorizia, Italy: R.E.A. 65387

Cap.Sociale Eur 10.000,00 i.v.- VAT N./P. IVA: 01028560314 - Company registration in Gorizia, Italy: R.E.A. 65387

Cap.Sociale Eur 10.000,00 i.v.- VAT N./P. IVA: 01028560314 - Company registration in Gorizia, Italy: R.E.A. 65387